miércoles, 24 de diciembre de 2008

CARTA ALS REIS MAGSEn les dates que estem, molts són els que han enviat la carta als reis mags d'orient, i per descomptat el nostre equip de govern també.
Per a poder escriure la carta en l'ajuntament i que fóra consensuada per tots els partits polítics es va pensar que seria una bona idea que cada un portara un esborrany de les peticions per escrit i així confrontarien les peticions per a fer una única carta.
Pensat i fet, tal dia a tal hora intercanvi de cartes en l'alcaldia, la sorpresa va ser majúscula quan tots portaven els deures fets menys u, al·legant este ultime que no ha tingut temps per a fer els deures, un que és el que mes cobra de l'Ajuntament que té en total 12 regidors i un exercite de funcionaris perquè li redacten o planifiquen qualsevol suggeriment

Sr. alcalde menys samba i mes treballar.

El resultat de la carta esta clar, tres dels nostres fills predilectes s'emportaran mes d'un 75 per cent dels quasi 5 milions que Algemesí te previst gastar-se en els fons d'inversió local que El Govern d'Espanya destina per a Algemesí..

Estos fons que podia amainar la crisi a moltes i xicotetes empreses locals va hi ha veure's minvat per la falta de sensibilitat dels nostres governants que en l'afany de premiar i llavar la cara a la mala imatge d'este govern municipal el repartiment serà poc equitatiu i al meu veure poc d'acord amb la filosofia de repartir entre les màximes empreses de la localitat.

Des del Blog no volíem despedir-nos estos dies sense felicitar-vos en estes dates

Pau i amor per a tots

4 comentarios:

Anónimo dijo...

EXPOSE:

Represente a un grup d’amics i aficionats a l’esport en general i al bàsquet en particular que, per raons de treball, solament pot dedicar a la seua pràctica els dissabtes a la vesprada a partir de les 17:00 hores aproximadament.

El punt de trobada per a nosaltres és la pista de bàsquet descoberta del poliesportiu municipal ja que la gran majoria de nosaltres som d'Algemesí i vivim ací.

Molts d’aquests dissabtes, sobretot a l’hivern, perllonguem l’activitat fins i tot quan es perd la llum natural i sol•licitem al bidell del poliesportiu que ens encengui les llums de la pista de bàsquet. Per descomptat abonem la corresponent tarifa com no podia ser d’altra manera.

La il•luminació d’aquesta pista no és la suficient, al nostre entendre, atès que sol compta amb dos bàculs de dos focus cadascun els dos a un costat de la pista, mancant l’altre costat de cap tipus d’il•luminació.

Entenent que la tarifa pugui pujar de preu com sembla lògic donades les noves tarifes elèctriques, no ens importa pagar un poc més si la il•luminació fora la correcta.

Igualment entenem que col•locar més il•luminació pot resultar una inversió important per a l'Ajuntament.

És per això que, atès que el Govern Central ha destinat al nostre Ajuntament 4.826.824 € dintre del Fons Estatal d’inversió Local segons REAL DECRETO-LEY 9/2008, de 28 de novembre, creiem que és el moment de proposar aquesta millora en les nostres instal•lacions municipals.


SOL•LICITEM:

Que es completi la il•luminació en l’altre costat de la pista de bàsquet del poliesportiu municipal.
Atentament,Javier Andrés Hernández

DNI: 20.808.190-K
Av. País Valencià, 59
ALGEMESÍ (VALENCIA)

Anónimo dijo...

Els sotasignants, regidors d’aquest Ajuntament a l’empar de la normativa vigent , article 78 del ROF i 46.2A LRBRL, venen a sol•licitar a l’alcalde President de la Corporació Municipal d’Algemesí un Ple extraordinari pel següents motius :


Motius

El 28 de novembre , el Consell de Ministres del Govern d’Espanya ha aprovat un Pla extraordinari de mesures per a l’estímul de la economia i l’ocupació. Es tracta d’una important mesura front a una extraordinària situació que revertirà en un gran impuls a les hisendes locals. Aquesta injecció econòmica que aplegarà als ajuntaments supera en gran mesura les inversions fetes per qualsevol administració pública fins hui.

Un fons de 8.000 milions d’euros per a dinamitzar les economies locals amb l’objectiu de crear llocs de treball i revitalitzar el teixit productiu. Amb aquest fons es preveu que es financen obres de nova planificació i execució immediata que no hagen estat pressupostades en l’exercici 2008-2009 i poden incloure l’adequació i millora d’espais públics urbans i de promoció industrial.
Igualment es poden abordar equipament socials, sanitaris, educatius, culturals i esportius, o equipaments i infraestructures de serveis bàsics en la xarxa del sanejament, o supressió de barreres arquitectòniques.
També es podrà abordar la conservació del medi ambient i del patrimoni municipal històric, aixì com la prevenció de la contaminació o estalvi de l’energia.
Atèsa la extraordinària importància que significa aquesta inversió multimilionària per al nostre municipi que rebrà 4.800.000 euros ( 800 milions de pessetes)

El grup municipal del PSPV-PSOE considera que una injecció econòmica d’aquesta naturalesa per a Algemesí , que es la major inversió feta per cap Administració Pública, deu de tindre la importància de tractar-se en un Plenari en exclusiva per poder-se assabentar públicament de les propostes i projectes que l’Ajuntament va a executar en 2009 gràcies a la sensibilitat del govern d’Espanya.

Per tot això els regidors sotasignats proposem els següents punts en l’ordre del dia en aquest Plenari extraordinari :

1. A/ Acollir-se al Fons d’Inversió Municipal aprovat pel Govern d’Espanya i adoptar el compromís de presentar en els terminis previstos i conforme al Reial Decret Llei, els projectes destinats a la realització d’actuacions amb la major finalitat i utilitat social possible .


B/ S’han de prioritzar els projectes d`obra de tal forma que es primen aquelles infraestructures i dotacions municipals que beneficien directament a la població o que preparen a la ciutat per a un creixement econòmic i industrial a curt termini .

C/ Els projectes que es presenten han de beneficiar a la major part de la nostra població sent els ciutadans de forma individual amb el treball o les empreses locals les receptores i beneficiàries directes d’aquesta iniciativa .


D/ Els projectes s’han de diversificar de tal forma que en lo possible la seua quantia permeta la contractació directa mitjançant procediment negociat amb la finalitat de que siguen les empreses locals les adjudicatàries de les obres o serveis, i sobre tot que s’emplee molta ma d’obra

E/ Igualment els treballadors desocupats que es contracten seran prioritàriament de la nostra localitat que estiguen en l’atur.

2.- Els projectes que es redacten es dictaminaran en Comissió Informativa i s’aprovaran en Plenari abans de remetre-los al govern Central


Algemesi 10 de desembre de 2008


Emili Gregori Noelia Bañon Encarna Guillem Pepe Esteve
Ciprià Teodoro Joan Beltran Mº Angeles SierraSr. Alcalde President de la Corporació Municipal d’Algemesí.

Anónimo dijo...

5.3 RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE D’OBRA D’ENDERROCAMENT DE
L’EDIFICI DEL MERCAT MUNICIPAL

Vist l'expedient instruït per a resoldre el contracte de l'obra de reforma integral
del mercat municipal, adjudicat a l'empresa ERRI-BERRI SL, per acord de la
Junta de Govern Local de 9 d'abril del 2008.
En el contracte s'ha expedit una certificació d'obra per un import de 47.592,67
euros, IVA no inclòs, la qual cosa representa el 39,04% del preu total de l'obra.
Atés que, per informe de l'oficina tècnica de data 3 d'octubre del 2008, s'estima
que s'ha realitzat un concurs per a la confecció d'un nou projecte de
construcció del mercat municipal i plantes d'aparcament i que és aconsellable
la resolució del contracte per mutu acord, realitzant-se els treballs de demolició
pendent conjuntament amb el nou projecte de construcció i inclòs dins
d’aquest, amb l'objecte de donar una major continuïtat al ritme de treball i a la
seguretat en la via pública.
¡ Atés que per decret d’alcaldia de 7 de juliol del 2008 es va acordar iniciar
expedient a fi de resoldre per mutu acord el contracte firmat amb la mercantil
ERRI-BERRI SL, per a executar l'obra d’enderrocament de l'edifici del mercat
municipal, i a este efecte, donar tràmit d’audiència al contractista a fi que done
resposta de l'oferiment de la resolució.
Atés que, en data 10 de juliol del 2009 (RE 16002) s'ha presentat un escrit de
la mercantil ERRI-BERRI SL, en el qual sol•licita la devolució de la fiança
definitiva depositada per l'obra “demolició del mercat municipal d'Algemesí”,
per un import de 5.655,11 euros, manifestant que l'obra està acabada.
Atés que l'òrgan competent per a resoldre és l'òrgan de Contractació, i, vista la
proposta del regidor, la Junta de Govern Local, en ús de les atribucions
conferides per resolució de l’Alcaldia de 18 d’abril de 2008, acorda per
unanimitat.
Primer. Resoldre el contracte realitzat amb la mercantil ERRI-BERRI SL el
passat 15 d'abril del 2008, per a executar l'obra d’enderrocament de l’edifici del
mercat municipal.
Segon. Procedir a la devolució de la garantia definitiva que ascendeix a la
quantitat de 5.655,11 euros.
Quart. Notificar el present acord a l'empresa contractista i al departament
d'Intervenció.

Anónimo dijo...

5.12 SOL•LICITUD DE CANVI D’UBICACIÓ DEL MERCAT DE VENDA NO
SEDENTÀRIA AMB MOTIU DE LES OBRES DEL MERCAT MUNICIPAL

Aquest Ajuntament té previst canviar temporalment la ubicació dels llocs de
mercadet ambulant de venda no sedentària, que actualment ocupa part dels
carrers Plaça del Mercat, Arbres, Lepanto i Germanies
Donat que aquest canvi es produirà en el moment de començament de les
obres d’enderrocament i la nova construcció de l’edifici del mercat municipal,
situat en la mateixa zona, la qual cosa farà necessari el seu trasllat mentre
duren les obres, que no serà per menys de dos anys, i
Vist que actualment ocupa la Plaça del Mercat, carrer dels Arbres des del núm.
1 fins al 43, i del 2 al 40; carrer Lepanto, Germanies del número 11 al 27 i del
14 al 28, i
De conformitat amb el Decret 175/1989, de 24 de novembre, del Consell de la
Generalitat Valenciana, pel qual es regula l’exercici de venda fora de
l’establiment comercial, en la seua modalitat de venda no sedentària, i, vista la
proposta del regidor delegat de Mercat, la Junta de Govern Local, en ús de les
atribucions conferides per resolució de l’Alcaldia de 18 de juny de 2007,
acorda, per unanimitat:
Primer. Reubicar el mercat ambulant de venda no sedentària, que se celebra
els dissabtes a Algemesí, mentre duren les obres d’enderrocament i edificació
del nou mercat municipal a la Plaça del Mercat, en els carrers següents:
- Passarà d’ocupar la Plaça del Mercat, c/ Arbres del núm. 1-2 al 43-40,
c/ Lepanto i c/ Germanies del núm. 11-14 al 27-28, al c/ Arbres del núm. 9 al 63
i 14 al 78, i carrer Germanies des del núm. 1-2 fins al 27-28, aproximadament.
- La venda seguirà realitzant-se els dissabtes, en horari de 8.30 a 14.00 hores.
- El nombre de llocs de venda serà de 120. S’adjunta el plànol de la nova
ubicació.
- Els productes que habitualment es venen són tèxtil, sabateria, plantes,
animals de companyia i fruites i verdures.
Segon. Notificar aquest acord a la Direcció General de Comerç, c/ Colón, 32,
46004 València, als efectes oportuns.